Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek a Paintball Akadémia Szaküzlet elektronikus kereskedelmi szolgáltatásainak igénybevételéhez.

Hatályos 2017. augusztus 25. napjától

 1. Általános rendelkezések
Ludas Viktor e.v. (a továbbiakban, mint Szolgáltató) webáruházában (a továbbiakban: webshop) kínált termékekhez (paintball sporteszközök) kapcsolódó elektronikus kereskedelmi szolgáltatásait magyar nyelven lehet igénybe venni, a https://shop.paintballakademia.hu webcímen működő  internetes áruházban, kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül.

A Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Korm. rendelet) megfelelő általános szerződési feltételeit (ÁSZF) az internetes oldalán teszi hozzáférhetővé letölthető formátumban. Az Általános Szerződési Feltételek ide kattintva tölthető le pdf formátumban.

A Fogyasztó, amennyiben a webshop szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles a jelen ÁSZF előírásait elfogadni.

2. A szerződéskötés
A megrendelés Fogyasztó részéről történő véglegesítésével a Fogyasztó szerződési jognyilatkozata akkor válik hatályossá, ha az a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató a szerződési jognyilatkozat (megrendelés) megérkezését elektronikus úton visszaigazolja.  Így az interneten kötött, de nem aláírt szerződés jön létre, melynek tartalma a Szolgáltató által rögzítésre kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A  szerződés határozott időre jön létre és – a 6. pontban foglalt megszüntetési okokon kívül – megszűnik a teljesítéssel, valamint az alábbi 2.1. pontban meghatározott megszűnési okok bekövetkeztével. A szerződés nyelve magyar, a számlázás devizaneme magyar forint.  A Fogyasztó által megjelölt szállítási és számlázási címek kizárólag a rendszerben felajánlott országok területén belül lehetnek. A megrendelés véglegesítése fizetési kötelezettséget von maga után, melyet a Fogyasztó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz.

2.1. A szerződés megszűnik – a 6. pontban meghatározott megszűnési okokon kívül -, ha
a) bármelyik fél (Szolgáltató, Fogyasztó) jogutód nélkül megszűnik/meghal;
b) a teljesítés lehetetlenné válik;
c) Szolgáltató rendes felmondással megszünteti;
d) bármelyik fél (Szolgáltató, Fogyasztó) a másik fél súlyos szerződésszegése/jogszabálysértése esetén azonnali hatályú felmondással megszünteti.

3. Szerződő Felek

3.1. A Szolgáltató
https://shop.paintballakademia.hu online áruházat a Szolgáltató üzemelteti.

A Szolgáltató teljes neve: Ludas Viktor e.v.

A Szolgáltató székhelye és postacíme: 1151 Budapest, Kossuth utca 9.

A Szolgáltató szolgáltatással kapcsolatos elérhetőségei:
– telefonszám: +3630-262-2091
– e-mail: shop@paintballakademia.hu

A Szolgáltató nyilvántartási száma: 31815081.
A Szolgáltató bankszámlaszáma: 11773140-00224336
A Szolgáltató adószáma: 66115294-1-42

3.2. Fogyasztó
Olyan személy, aki a Szolgáltató webshopjához kapcsolódó elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe veszi.

3.3. Termék
Minden olyan birtokba vehető ingó dolog, amelyet a Fogyasztó a Szolgáltató webshopjában megtekinthet és megvásárolhat, azaz amelyre vonatkozóan a fogyasztó a https://shop.paintballakademia.hu weboldalon a rendelését leadhatja.

3.4. Távollévők között kötött szerződés
Olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

4. Megrendelés folyamata

4.1. Adatok megadása
A vásárlás véglegesítésénél a Fogyasztó adatlapot tölt ki, ahol megadja a teljesítéshez szükséges adatokat, egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és a vonatkozó jogszabályok alapján a teljesítés érdekében kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes, határozatlan időre történik azzal, hogy azt írásban a Fogyasztó bármikor visszavonhatja.

A vásárlás során a Fogyasztó megadja a vásárláshoz szükséges adatait, melyeket a későbbiekben szabadon módosíthat.

4.2. Kosár összeválogatása, rendelés rögzítése
A vásárlás során a Fogyasztó a terméket(ket) először a kosarába összeválogatja, majd amennyiben véglegesnek tekinti, a fizetési mód kiválasztásával és a szállítási adatok megadásával azokat megrendeli.

A megrendelés rögzítését követően a Szolgáltató haladéktalanul automatikus értesítést, visszaigazolást küld a megadott elektronikus elérhetőségre. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a Fogyasztó mentesül ajánlati kötöttsége alól. Kérjük, hogy amennyiben nem kapta meg a visszaigazoló e-mailt, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségek valamelyikén: e-mail: shop@paintballakademia.hu; telefonszám: +36302622091.

4.3. Rendelés feldolgozása
A Szolgáltató a megrendelés rögzítését követően megkezdi annak feldolgozását.

4.4. Fizetési feltételek
4.4.1. A Szolgáltató webáruházában feltüntetett árak bruttó árak.

4.4.2. A webáruházban jelenleg készpénzes vagy átutalásos fizetésre van lehetőség.

5. Szavatosság
A Fogyasztó által megrendelt termék(ek)re a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a    Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján a Szolgáltató kellékszavatosságot, és termékszavatosságot vállal az alábbiak szerint:

5.1. Kellékszavatosság

Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a termék gyártójával szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó kellékszavatossági igényét?
Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Fogyasztó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5.2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Fogyasztó a termékszavatossági jogával?
A termék hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – az 5.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Fogyasztó nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Fogyasztó nem érvényesíthet, egyébként viszont a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az 5.1. és az 5.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

6. A vásárlástól való elállás joga

Elállási/Felmondási jog
Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő
– termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”
– több termék szolgáltatásakor: „ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a szolgáltatott terméket átveszi.”
– több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi”.

Ha Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi névre és címre: Ludas Viktor e. v., 1151 Budapest, Kossuth utca 9., e-mail: shop@paintballakademia.hu.

Ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF-ben megtalálható elállási nyilatkozat-mintát is.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Elállás esetén, ha a Fogyasztó által visszaszolgáltatott termék nem rendeltetésszerű használatából eredően sérült meg, a Szolgáltató követelheti kárának megtérítését. Az elállás joga nem gyakorolható olyan termék értékesítése esetében, amely a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (például fotókönyv), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, továbbá, hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógép szoftver példányának vásárlása esetében, ha a termék csomagolását a Fogyasztó felbontotta. A Fogyasztót terhelik az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek. Ennek értelmében a Szolgáltató a Fogyasztó által utánvéttel visszaküldött csomagokat nem veszi át.

A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása alóli kivételek a Korm. rendelet 29. §-ának megfelelően irányadóak.

Az elállás/felmondás joghatásai
A Fogyasztó elállása esetén a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatartjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Fogyasztó köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül sértetlen állapotban, továbbá a számla, vagy annak másolatával együtt visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Fogyasztó viseli.

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Ludas Viktor e. v., 1151 Budapest, Kossuth utca 9., e-mail: shop@paintballakademia.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Rendelés 5 számjegyű azonosítója:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

7. Megrendelések módosítása
A webshopban feladott és a Szolgáltató által már visszaigazolt megrendelés utólagos módosítására a Szolgáltató nem tud lehetőséget biztosítani.

8. Vételár, fizetési feltételek

8.1. Fizetés és szállítás
A termékek mellé helyezett számlán a feltüntetett árak a termékek vételárai, amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban. Az átvétel esetleges plusz költségei a Fogyasztót terhelik.

8.2. Házhozszállítás
A megrendelt kiadványok fuvarozó közreműködésével kerülnek kézbesítésre. A szállítási költség minden esetben a ténylegesen kiszállított árumennyiség alapján kerül megállapításra. A megrendelt, de Szolgáltató raktárkészletében nem lévő termékek kiszállítására a 8.4. pontban foglalt rendelkezések az irányadók.

8.4. Szállítási feltételek, határidők
A Fogyasztó által kiválasztott termékek szállítását a Szolgáltató raktárából teljesíti.

Amennyiben a Fogyasztó által kiválasztott termék raktáron nem található, úgy a Szolgáltató a megrendelt termék beszerzését haladéktalanul elindítja. Ebben az esetben a Fogyasztónak rendelése kiszolgálásának menetével kapcsolatban választási lehetősége van. Fogyasztó kérheti, hogy a Szolgáltató két fázisban küldje ki rendelését, ebben az esetben Fogyasztó rendelése megbontásra kerül, technikailag két rendelés jön létre. Az első rendelésbe a raktáron lévő tételek kerülnek, amelyek előbb kerülnek kiszállításra. A másik rendelésbe kerülő fennmaradó, készleten nem lévő tételeket a Szolgáltató kizárólag a beszállítások függvényében tudja és fogja teljesíteni. A Fogyasztó választhatja, hogy egyszerre kapja meg a kiválasztott tételeket. Ekkor Fogyasztó rendelését kizárólag a beszállítások függvényében tudja Szolgáltató teljesíteni, amikor teljesen összeállt a rendelés.

8.5. Részleges teljesítés
A Szolgáltató dönthet úgy, hogy az elhúzódó beszerzések miatt résszállítással teljesíti a Fogyasztó megrendelését. A résszállítás a Fogyasztó számára nem eredményez többletköltséget.

Résszállítás esetében a Fogyasztó az elektronikus értesítés után, vagy a résszállítás kézhezvételét követően a 6. pontban foglaltak szerint elállhat a rendelésének nem teljesített részétől, amelyről írásban köteles a Szolgáltatót tájékoztatni.

Előfordulhat, hogy a Fogyasztó megrendelésében szereplő termék a Szolgáltató számára nem beszerezhető. Ilyen esetben a Szolgáltató elektronikus úton tájékoztatást ad arról, hogy a megrendelést csak részlegesen tudja teljesíteni, és a rendelkezésre álló terméke(ke)t a Fogyasztó részére feladja. Részleges teljesítés esetén – amennyiben a Fogyasztó a nem teljesített szállítással kapcsolatban él elállási jogával – a már utalással előre kifizetett, de le nem szállított termékek ellenértékét a Szolgáltató 14 napon belül visszautalja a Fogyasztó részére. Utánvétes fizetési mód esetében a le nem szállított termékek értékét a Szolgáltató nem számolja fel, azt így természetesen a Fogyasztónak nem kell kifizetnie.

8.6. Sikertelen kézbesítés
Sikertelen kézbesítésről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatást küld. A Fogyasztónak ezt követően 15 nap áll rendelkezésre, hogy nyilatkozzon arról, hogy:

– a termék újbóli kiküldését kéri, ebben az esetben az újraküldés költségei minden esetben a Fogyasztót terhelik, vagy
– a megrendelt termékre nem tart igényt, arról lemond, ebben az esetben – amennyiben az elállásra vonatkozó határidő már lejárt – a termék vételára nem kerül visszatérítésre a Fogyasztó részére.

8.7. Hibás teljesítés
Amennyiben Fogyasztó olyan terméket/termékeket kap kézhez rendelése kézbesítése során, amelyet nem rendelt meg, úgy Fogyasztó a hibás teljesítésről 14 napon belül tájékoztatni köteles az alábbi elérhetőségek valamelyikén Szolgáltató ügyfélszolgálatát:

Postai úton: Ludas Viktor e. v., 1151 Budapest, Kossuth utca 9.
Telefon: +36302622091
e-mail: shop@paintballakademia.hu

Fogyasztó által meg nem rendelt sértetlen állapotú termékek elszállítását Szolgáltató saját költségén fuvarozó közreműködésével teszi meg. Szolgáltató raktáron lévő és Fogyasztó által megrendelt, de még nem kézbesített termék(ek) kiszállítását ezzel egyidőben díjmentesen lebonyolítja. Az ügymenettel kapcsolatosan Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül közvetlenül tájékoztatja Fogyasztót. Amennyiben Fogyasztó a fenti ügymenettől eltér és ebből saját költsége származik, azt Szolgáltató nem téríti meg.

9. Felelősség korlátozása
A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
– olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Fogyasztót, hogy csatlakozzon a Szolgáltató weboldalára, ott megrendelést adjon le.
– a Fogyasztó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

Szolgáltató nem felelős a Fogyasztó internet használata során a Fogyasztó számítástechnikai eszközeiben – illetve ahhoz kapcsolódó bármilyen más elektronikus eszközeiben – bekövetkező károkért, ideértve a rosszindulatú kódok (vírusok, férgek, stb.) terjedését vagy bármilyen más internet felől érkező káros hatást. A felelősség korlátozása a közvetlen és közvetett károkra is kiterjed. Az internet felől érkező káros hatások elhárítása a Fogyasztó feladata.

10. Adatok helyessége és panaszkezelés
10.1. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a Korm. rendeletben és a Ptk-ban rögzített rendelkezések irányadók.

10.2. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, levelezéskor a Szolgáltató postai címén keresztül, e-mailben a shop@paintballakademia.hu e-mail címen, valamint munkanapokon a Szolgáltató központi telefonszámán a +36 302622091 telefonszámon. Egyebekben a panaszok intézésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.

10.3. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló jogszabály alapján panaszával első fokon a Budapest Főváros Kormányhivatal Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztályhoz fordulhat, melynek elérhetősége: cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144., telefonszám: +36 (1) 450 2598, e-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

10.4. Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. Az illetékes békéltető testület adatairól a következő linken tud tájékozódni: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon.

10.5. A Szolgáltatónál nem áll rendelkezésre a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

11. Adatvédelem
A Szolgáltató a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel. A Szolgáltató a fogyasztó adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli. A Szolgáltató adatkezelésének célja: a Fogyasztó által megrendelt termék rendelés teljesítése, valamint a termékkel kapcsolatos információk közvetítése.

A Szolgáltató a Fogyasztó személyes adatait harmadik félnek nem adja át, a szerződés teljesítésekor (szállítás) a Fogyasztó neve és lakcíme a kiszállítás teljesítése érdekében, annak céljából kerül átadásra a szállítást végző szolgáltató számára.